Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 23 marca 2015 r.

BRZ.0012.1.5.2015

Protokół Nr 5/2015

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

odbytego dnia 23 marca 2015r.

Posiedzenie o godz. 1400 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, stwierdził, iż jest wymagane quorum, w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Sołtysiak – skarbnik.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

  2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021

  3. Temat Młodzieżowej Rady Powiatu.

  4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Skarbnik poinformował, że budżet powiatu po zmianach stanowi 73 041 162,00 zł

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 856 965,00 zł, wynika to ze zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z Pismem Ministra Finansów.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 189 573,00 zł na działy:

- transport i łączność – kwota 1 100 000, 00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od gmin z powiatu kolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach

- różne rozliczenia- 43,00 zł- zwiększenie planu części równoważącej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów

- oświata i wychowanie- kwota 69 430 zł (wynajem pomieszczeń w LO w Kole – 32 200 zł, wynajem pomieszczeń ZSP w Kłodawie 5 000 zł, sprzedaż facelii przez ZSRCKU w Kościelcu – 22 230 zł oraz dopłata z ARiMR do gruntów ornych dla ZSRCKU w Kościelcu – 10 000 zł)

- pomoc społeczna- 10 000 zł zwiększa się plan w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu darowizny (6 000 zł), sprzedaż składników majątkowych (4 000 zł)

- edukacyjna opieka wychowawcza- 10 100 zł (zwiększenie planu dochodów w ZSRCKU w Kościelcu w związku z najmem pomieszczeń w internacie – 10 000 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności- 100 zł)

 

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach stanowi 73 869 290,32 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 091 310,00 zł na działy:

- transport i łączność – 1 264 100,00 zł - zmniejsza się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 93 100 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Miejskiej w Kole (na sprzątanie ulic w mieście Koło). Poza tym zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 1 171 000,00 zł

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 5 660,00 zł

- oświata i wychowanie – kwota 812 567,00 zł

- pomoc społeczna- 8 983,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 268 119,24 zł na działy:

- leśnictwo – kwota 2 707,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w związku ze wzrostem w ewidencji gruntów powierzchni lasów prywatnych . Środki pochodzą z wolnych środków.

- transport i łączność – 2 568 100,00 zł

Powiat Kolski przekazuje dotację dla Gminy Miejskiej Koło w kwocie 93 100,00 zł na zadanie publiczne w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w PZD w Kole.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe w kwocie 2 475 000,00 zł wyszczególnione poniżej:

Nazwa zadania

Gmina

Udział Gminy

Udział Powiatu

Wartość razem

4270 remonty

Remont odcinka drogi powiatowej nr 3401P na terenie Gminy Kłodawa

Kłodawa

100 000,00

150 000,00

250 000,00

Remont odcinka drogi 3205P Plebanki- Lipiny

Osiek Mały

36 000,00

54 000,00

90 000,00

6050 zadania inwestycyjne

Przebudowa drogi powiatowej Grzegorzew- Tarnówka

Grzegorzew

100 000,00

150 000,00

250 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465P – ul. Opałki i 3477P – ul. Składowa w Kole (projekt)

-

-

10 000,00

10 000,00

Przebudowa drogi powiatowej numer 3407P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole

Gmina Miejska Koło

150 000,00

150 000,00

300 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku ul. Toruńskiej w Kole

Gmina Miejska Koło

150 000,00

150 000,00

300 000,00

Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole

-

-

15 000,00

15 000,00

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy

Gmina Koło

75 000,00

75 000,00

150 000,00

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki

Gmina Koło

75 000,00

75 000,00

150 000,00

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym

Kościelec

150 000,00

150 000,00

300 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny- Złota

Olszówka

100 000,00

150 000,00

250 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3423P w m. Osiek Wielki

Osiek Mały

64 000,00

96 000,00

160 000,00

Wybudowanie nowego chodnika oraz położenie dywanika asfaltowego na jezdniach w Przedczu na ul. Zamkowej o dł. 242 mb i na ul. Umińskiego o dł. 205 mb

Przedecz

100 000,00

150 000,00

250 000,00

Suma

 

1 100 000,00

1 375 000,00

2 475 000,00

Środki na ten cel po stronie powiatu pochodzą z rezerwy celowej – 1 171 000,00 zł oraz wolnych środków 204 000,00 zł

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 660 zł – z przeznaczeniem na uzupełnieni środków na wynagrodzenia służby cywilnej wraz z pochodnymi oraz na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy. Środki pochodzą z przesunięć między §§.

- działalność usługowa- 12 000 zł – wykonanie projektu podziału nieruchomości zajętych przez pasy drogowe dróg powiatowych.

- różne rozliczenia- kwota 143 zł

- oświata i wychowanie – 71 197,00 zł z przeznaczeniem na m.in. wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, remont łazienki w LO w Kole – 6 200 zł, zakup maszyny sprzątającej w LO w Kole (18 000 zł) Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

- ochrona zdrowia- 510 000,00 zł – dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup sprzętu urologicznego do wykonania zabiegów na bloku operacyjnym oraz w poradni urologicznej w SP ZOZ w Kole- 30 000 zł; „Wdrożenie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole- 300 000,00 zł; „Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Kole”- 150 000,00 zł. Poza tym zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na analizę stanu faktycznego oraz perspektyw rozwoju SP ZOZ w Kole. Środki na ww. cele będą pochodziły z wolnych środków.

- pomoc społeczna- 65 056,00 zł – zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe- 8 800 zł oraz zakup energii – 10 000 zł. Dodatkowo w PCPR w Kole przeznacza się środki w kwocie 46 256,00 zł na odpis ZFŚS oraz z zatrudnieniem koordynatora pieczy zastępczej – 46 073,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć między §§ w planie wydatków oraz z wolnych środków.

- edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 23 256,24 zł – zatrudnienie na ½ etatu psychologa 12 456,24 zł, ZSRCKU w Kościelcu – remont pomieszczeń (2 500 zł) oraz zapłatę za usługi (3 500 zł) zakup energii 4 000 zł

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 844 192,24 zł – wypracowane wolne środki finansowe z rozliczenia za 2014 rok.

Na koniec prezentacji uchwały skarbnik powiedział, że czekają na uchwały z gmin Babiak, Dąbie, Chodów i prawdopodobnie będą na sesji przedstawione dodatkowe zmiany.

Nie było pytań do skarbnika dot. przedstawionego projektu uchwały, Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021

Skarbnik powiedział, że zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021 dokonuje się na wniosek geodety powiatowego i proponuje się wprowadzenie przedsięwzięcia pn.:„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Koło na kwotę 400 000 zł z tego: 2015r.- 193 400,00 zł, 2016r.- 206 600, 00 zł. W 2015r. zabezpieczenie środków pochodzi z dotacji celowej, natomiast w 2016r. zakłada się pokrycie ze środków własnych.

Dokonuje się także zmiany w pozycji Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i wprowadza się kwotę w wysokości 1 844 192,24 zł.

Nie było pytań do skarbnika dot. przedstawionego projektu uchwały. Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Temat Młodzieżowej Rady Powiatu.

Radni poprosili Pana Sebastiana Szczesiaka, aby przybliżył temat. Młodzieżowa Rada Powiatu jest to grupa młodych ludzi, którzy zostaną wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski. Kadencja trwa 2 lata. Podstawowym dokumentem regulującym działania MRP jest statut. Uczniowie decydując się na pracę w Młodzieżowej Radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Celem funkcjonowania Rady jest bowiem wyrobienie postaw obywatelskich i przygotowanie młodzieży do życia i uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Młodzieżowa Rada Powiatu realizuje cele poprzez współpracę z władzami samorządowymi, oświatowymi oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży oraz przez wspieranie i organizowanie życia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego wśród młodzieży. Za sprawną komunikację między młodymi ludźmi a samorządem odpowiada opiekun, którego zadaniem jest zapewnienie swobodnego przepływu informacji pomiędzy młodzieżową radą a organami samorządowymi powiatu. Młodzieżowa Rada Powiatu działałaby w formie stowarzyszenia, czyli nie otrzymywaliby środków na swoją działalność.

Komisja Budżetu i Finansów po dyskusji uznała, że jeżeli radny Sebastian Szczesiak zobowiązuje się do opieki nad nowo wybranymi radnymi i funkcjonowanie Rady będzie odbywać się bezkosztowo, to wyrażają pozytywną opinie w tym temacie.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

1. Radny Jan Stępiński

Zwraca uwagę, że przy wjeździe do szpitala w Kole ludzie parkują przed budynkiem szpitala, na trawniku. To miejsce powinno być ładnie zagospodarowane, bo to jest front budynku, a samochody, które tam parkują szpecą wizerunek lecznicy. Uważa, że należy podjąć działania, aby zabronić parkowania w tym miejscu.

2. przewodniczący Mieczysław Pusty odczytał pismo z Warsztatów terapii Zajęciowej PSOUU w Kole w sprawie rozważenia możliwości udzielenia pomocy finansowej. Załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 16.00.

Protokółowała

Malwina Morzycka

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Pusty

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Malwina Morzycka
    data wytworzenia: 2015-03-23
  • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
    data publikacji: 2015-04-14 09:16

Skan protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 marca 2015 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2926
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-19 14:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

 czynny

w poniedziałki od godz. 7.30 - 17.00

wtorek-  piątek   od  godz. 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1256037
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 15:27

Stopka strony