Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole.

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów nie ma warstwy tekstowej, wszystkie dokumenty wprowadzone od 09.2018 r. będą poprawione do 24.09.2020 r. Pozostałe treści nie będą poprawiane, gdyż niosłoby to zbyt duże obciążenie dla jednostki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-18.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiajaće nawigację bez potzreby używania urządzeń wskazujacych (np.myszki):

0- wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",

1- wywoalnie strony głównej,

2- przejście do menu głównego,

3 - przejście do treści strony, 

4 - wywołanie podstrony z mapą strony,

5- przejście do wyszukiwarki,

6- przejście do ułatwienia dostęności,

8- wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows

 • Mozilla Firefox: Shift + Alt+ cyfra/litera
 • Opera: Alt +cyfra/litera (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
 • Edge/ Internet Explorer: Alt+litera/ cyfra a następnie Enter
 •  Google Chrome/ Brave: Alt+litera/ cyfra

Linux

 • Mozilla Firefox: Shift +Alt+litera/cyfra
 • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
 • Google Chrome/ Brave: Alt+ cyfra/litera

macOS

 • Safari: Ctrl+litera/cyfra
 • Mozilla Firefox: Shift +Ctrl+litera/cyfra
 •  Opera: Ctrl+ Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
 • Internet Explorer: Alt+ litera/cyfra a następnie Enter
 •  Google Chrome/Brave: Ctrl+Option+litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Malwina Morzycka, brz@starostwokolskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 261 78 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A Starostwa Powiatowego w Kole zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło posiada dodatkowe wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. W budynku jest winda. Dodatkowo na parterze w budynku znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B Starostwa Powiatowego w Kole zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło (Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego) posiada dodatkowe wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych.

Osoby, które chcą skorzystać z usług tłumacza języka migowego, proszone są o złożenie stosownego wniosku do Starostwa Powiatowego (wniosek dostępny jest w zakładce: Wydział Organizacyjny). Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Do budynku Starostwa jest możliwość wejścia z psem asystującym/ psem przewodnikiem.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-05 14:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3316
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-05 14:17