Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 3/2015 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 16 marca 2015 r.

BRZ.0012.6.3.2015

Protokół Nr 3/2015

z kontroli Komisji Rewizyjnej

przeprowadzonej w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 16 marca 2015 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Leszek Galemba- przewodniczący Komisji

2. Albin Rudniak- zastępca przewodniczącego

3. Grażyna Bugała- członek

4. Rafał Ławniczak – członek

5. Dorota Wieczorek- członek

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącego Rady Marka Tomickiego w dniu 16 marca 2015r. przeprowadziła kontrolę w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole, którego naczelnikiem jest Anna Pajor. Kontrole przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. Komisja dokonała kontroli w zakresie udzielonych w 2014r. dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.

Podczas kontroli wyjaśnienia składały:

 1. Anna Pajor- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sporu

 2. Iwona Madalińska – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

 

Na wstępie naczelnik Anna Pajor poinformowała, że temat objęty kontrolą regulują następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

- Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVII/125/2012 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 listopada 2012r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

- Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX/137/2013 z dnia 28 lutego 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XXVII/125/2012 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 listopada 2012r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Powiat Kolski udziela dotacji z budżetu powiatu szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kolski.

Z przedstawionych dokumentów wynikało, że w 2014r. w ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej były zarejestrowane:

1. Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Kole

2. Centrum Nauki „Eureka” w Kole

3. Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie

4. Stowarzyszenie z edukacją w Przyszłość w Korzeczniku

5. Społeczna zasadnicza Szkołą Zawodowa w Babiaku

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Dębinie (wykreślony z ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w dniu 30.06.2014r.)

 

Podstawowym warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku do Zarządu Powiatu Kolskiego przez osobę prowadzącą szkołę o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Kolski. W Powiecie Kolskim jest jeden typ szkoły, w którym realizowany jest obowiązek nauki, jest to Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Babiaku.

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które nie realizują zadań wynikających z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, dotacje na każdego słuchacza uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć w danym miesiącu przysługują w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Powiat Kolski w przeliczeniu na jednego ucznia.

W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawa do ustalenia wysokości dotacji powinny być wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

 

Dotacje dla szkół niepublicznych przysługują na każdego ucznia i są przekazywane na rachunek bankowy szkoły w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca a w miesiącu grudniu dotacja wypłacana jest do 15 grudnia. Szkoły zostały zobowiązane do przekazywania każdego miesiąca aktualnych informacji o liczbie słuchaczy w celu ustalenia dotacji należnej w danym miesiącu.

Pani naczelnik Anna Pajor poinformowała, że Powiat Kolski egzekwował od dotowanych szkół rozliczenia udzielonej dotacji. Rozliczenia te następowało raz na kwartał oraz roczne. Rozliczenia te zawierały dane o liczbie uczniów, liczbę uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć, kwotę dotacji na 1 ucznia, kwotę dotacji otrzymanej.

Prawidłowość wykorzystania dotacji jest przedmiotem kontroli. Kontrolę zarządza Starosta Kolski, a dokonują ją imiennie upoważnieni pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

 

W ramach czynności kontrolnych Komisja zapoznała się z dokumentacją przedstawioną przez Panią naczelnik Annę Pajor. Z analizy przedłożonych materiałów wynikało:

 

Rozliczenie dotacji za rok 2014 (Dział 801, rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące)

 

Nazwa szkoły/ placówki

Dotacja przekazana

Dotacja należna

Uwagi

Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Kole

96 718,44 zł

93 654,96 zł

Zwrot kwoty
3 063,48 zł, ponieważ 23 słuchaczy nie spełniło obowiązku 50% frekwencji

Centrum Nauki „Eureka” w Kole

64 551,26 zł

64 551,26 zł

Brak

Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie

57 039,88 zł

57 039,88 zł

Brak

 

Rozliczenie dotacji za rok 2014 (Dział 801, rozdział 80130 Szkoły zawodowe)

 

Nazwa szkoły placówki

Kierunek

Dotacja

Dotacja przekazana

Dotacja należna

Uwagi

Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Kole

Technikum uzupełniające

 

49 041,96 zł

109 776,60 zł

107 168,88 zł

Zwrot kwoty
2 607,72 zł, z powodu nie spełnienia przez 16 słuchaczy obowiązku 50 % frekwencji

Szkoła Policealna

60 734,64 zł

Centrum Nauki „Eureka” w Kole

Szkoła Policealna, Technikum uzupełniające dla dorosłych

33 258,39 zł

33 258,39 zł

33 258,39 zł

Brak

Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie

Szkoła Policealna

1 765 zł

1 765 zł

1 765 zł

Brak

Stowarzyszenie Z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku

Technikum

 

25 438,61 zł

97 664,29 zł

97 663,43 zł

Wyrównanie 86 gr – błąd rachunkowy pracownika

Technikum uzupełniające

672,96 zł

Kursy kwalifikacyjne

71553,58

Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Babiaku

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

212 083,37 zł

212 083,37 zł

212 083,37 zł

Zwrot kwoty 297,96 zł – niewykorzystane środki

 

 

Dodatkowo w 2014r. została wypłacona dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Dębinie za miesiąc styczeń i 7 dni lutego w kwocie 81 949,00 zł. Pani naczelnik wyjaśniła, że MOW w Dębinie został wykreślony z ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w dniu 30.06.2014r.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

Komisja na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień Pani naczelnik Anny Pajor i Pani Iwony Madalińskiej nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie udzielonych w 2014r. dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.

Komisja uznała, że dotacja w 2014r. dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych została naliczona i przekazana prawidłowo. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

Podpis naczelnika kontrolowanego Wydziału –
Anna Pajor - ..........................................

 

 

Podpisy Komisji Rewizyjnej

 1. Leszek Galemba przewodniczący ………………………..

 2. Albin Rudniak z-ca przewodniczącego ………………………..

 3. Grażyna Bugała sekretarz ………………………..

 4. Rafał Ławniczak członek ………………………..

 5. Dorota Wieczorek członek ………………………..

 

 

 

 

 • autor informacji: Malwina Morzycka
  data wytworzenia: 2015-03-16
 • opublikował: Władysław Zieleśkiewicz
  data publikacji: 2015-04-09 12:10

Skan Protokołu Nr 3/2015 Komisji Rewizyjnej z dnia 16 marca 2015 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-19 11:25

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP: 666 205 96 62

REGON: 311 620 839

Dane kontaktowe

tel. 63 26 17 836

fax 63 27 25 825

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

ePUAP: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP lub /starostwo_powiatowe/skrytka

W formie identyfikatora URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 883019
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 13:07

Stopka strony