Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zasady szkolenia osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców

Instruktorzy i Wykładowcy

Szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone przez instruktora nauki jazdy.

Instruktorem jest osoba, która:

 1. posiada prawo jazdy:

 a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób  ubiegających się  o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób  ubiegających się o  uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B– dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia  o jedną z wymienionych kategorii;

d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów, osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T

 

2.posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

3.posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności  instruktora;

4.posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

5.ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

6.złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

7.nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

   a)przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

   b)przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

   c)przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

   d)prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego

         podobnie działającego środka,

   e)przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

    f)przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

8.jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej wpisuje instruktora do ewidencji wydając mu legitymację instruktora nauki jazdy.

Instruktor jest zobowiązany:

 1. przekazywać staroście:

   a)numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny

          innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia

          rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

   b)informację o zmianie danych, o których mowa  w art. 33 ust. 3 pkt 2-5

         ustawy o kierujących pojazdami – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

   2.corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa  w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;

   3.do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa  w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;

   4.rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

   5.poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

   6.posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymacje instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.

 

Opłata za wpis do ewidencji instruktora– 50 zł. płatne na konto Starostwa Powiatowego w Kole ( nr tak jak za wpis OSK do rejestru przedsiębiorców ).

Wykładowcą jest osoba, która:

1. Spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust.1 pkt 1, 7 i 8 oraz posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,

2. jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art.33 ust. 1 pkr 1 i  6-8, wpisuje wykładowcę do ewidencji wydając mu zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

 

 

Wykładowca jest zobowiązany:

        1. przekazywać staroście:

      a)numer ewidencyjny ośrodka szkolenia  lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

      b)informację o zmianie danych, o których mowa  w  ust. 3 pkt 2-5 – ustawy o kierujących pojazdami - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

 1. corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
 2. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;
 3. rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
 4. poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
 5. posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej  zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców  oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

 

Opłata za wpis do ewidencji wykładowcy – 50 zł. płatne na konto Starostwa Powiatowego w Kole ( nr tak jak za wpis OSK do rejestru przedsiębiorców ).

 

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/ wykładowców – załącznik  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-31 09:45
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-29 13:29

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-31 09:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5493
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-29 13:29:15