Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Zasady działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2016, poz. 627 z późn. zm. );
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.z 2016r. poz. 23 z późn. zm. );
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t. j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1829);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U. z 2016r. poz.280 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodków szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców ( Dz. U. poz. 84 );
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów   i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1791 );

    Ośrodek Szkolenia Kierowców

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm. ) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Ośrodek Szkolenia Kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia;

 - salę wykładową,

- pomieszczenie biurowe,

- plac manewrowy oraz,

- pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

 

2. zatrudnia w OSK co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz

    udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców  

    pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do  

    kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, lub

    sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

 

3. posiada w OSK zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne

    właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

 

4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

    majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy to

    osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany przez Starostę na wniosek przedsiębiorcy – załącznik 

Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za opłatą – w kwocie 500 zł.  i wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Opłatę za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK można wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Kole nr 45 1090 1203 0000 0001 1079 4288

w:

- agencji banku, ul. Sienkiewicza 27 w Kole,

- kasie Starostwa Powiatowego, ul. Sienkiewicza 21/23, I piętro, pokój 115 – bez prowizji.

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

 

 1. przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestnikow kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu;
 2. prowadzić dokumentacje kursu;
 3. prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierajacy terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć;
 4. umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;
 5. składać staroście dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

- do dnia 31 stycznia każdego roku – w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

- w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzje o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców – w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-31 09:33
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-29 13:22

Wniosek - Ośrodek Szkolenia Kierowców

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-31 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6024
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-29 13:23:26