Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Rejestracja pojazdów

REJESTRACJA POJAZDÓW – WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

 1. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU

 

1. Dowód własności pojazdu,

2. Karta pojazdu

3. Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji

4. Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów bądź oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu

5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku dla samochodów osobowych oraz czterokołowców i czterokołowców lekkich. W przypadku sprzedaży pojazdu przez wyspecjalizowany salon sprzedaży dokument ten może być zastąpiony stosowną adnotacją na fakturze, potwierdzającą fakt posiadania oryginału lub kopii przedmiotowego zaświadczenia

 

Opłaty

Pojazdy samochodowe 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł

Motocykle, przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

Motorowery 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

 

Sposób i termin załatwienia sprawy – decyzja. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

Tryb odwoławczy – organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Starosty Kolskiego.

 

 

II. REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERYTORIUM RP

 

1. Dowód własności pojazdu

2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana

3. Dowód rejestracyjny z aktualnym terminem badania technicznego

4. Tablice rejestracyjne

 

Opłaty

Pojazdy samochodowe 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł

Motocykle, przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

Motorowery 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

 

W przypadku pojazdów samochodowych zarejestrowanych dotychczas na terytorium powiatu i posiadających tablice o wyróżniku PKL uiszcza się opłatę w wysokości 80,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł dla wszystkich rodzajów pojazdów.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy – decyzja. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

Tryb odwoławczy – organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Starosty Kolskiego.

 

 

III. REJESTRACJA POJAZDU IMPORTOWANEGO

 

1. Dowód własności

2. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany. W przypadku utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo:

a) Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji, oraz

b) Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu

3. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego

4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku dla samochodów osobowych oraz czterokołowców i czterokołowców lekkich

5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane

6. Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub oświadczenie o braku tablic

 

Recykling – do rejestracji pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem wejścia w życie ustawy uchylającej obowiązek przedkładania tzw. opłaty recyklingowej tj. do 31.12.2015 r. obowiązują przepisy dotychczasowe.

Przedsiębiorca, jako wprowadzający pojazd na terytorium kraju, powinien przekazać rejestrującemu pojazd kopię faktury bądź umowy kupna ze wskazaną datą zawarcia transakcji za granicą.

 

Opłaty

Pojazdy samochodowe 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł

Motocykle 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł

Przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze w wysokości 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

Motorowery w wysokości 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

 

Sposób i termin załatwienia sprawy – decyzja. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

Tryb odwoławczy – organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Starosty Kolskiego.

 

 1. REJESTRACJA CZASOWA

 

 1. Oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego);

 2. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

a) Dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany w kraju członkowskim UE lub w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację,

b) Dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,

c) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku dla samochodów osobowych oraz czterokołowców i czterokołowców lekkich

3. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce;

4. Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany dotychczas w innym urzędzie;

 

Recykling – do rejestracji pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem wejścia w życie ustawy uchylającej obowiązek przedkładania tzw. opłaty recyklingowej tj. do 31.12.2015 r. obowiązują przepisy dotychczasowe.

Przedsiębiorca, jako wprowadzający pojazd na terytorium kraju, powinien przekazać rejestrującemu pojazd kopię faktury bądź umowy kupna ze wskazaną datą zawarcia transakcji za granicą.

 

Opłaty

Pojazdy samochodowe 61 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł

Motocykle, przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze 39,75 zł oraz 1 zł opłata ewidencyjna

Motorowery 36, 75 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł

 

Sposób i termin załatwienia sprawy – decyzja. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

 

V. REJESTRACJA POJAZDU MARKI SAM

 

 1. Oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu marki SAM,

 2. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Dopuszczenia jednostkowego pojazdu na wniosek właściciela udziela w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, przygotowany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wykaz jednostek uprawnionych do badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania tego typu badań są:

 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

tel. 22 777061, 22 777062,

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o. o. ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o. o. ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych 10 zł

 

Opłata za wydanie dokumentów i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdu marki SAM

Pojazdy samochodowe w wysokości 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł

Motocykle, przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

Motorowery 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

 

Sposób i termin załatwienia sprawy – decyzja. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

Tryb odwoławczy – organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Starosty Kolskiego.

 

 

VI. REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

 

1. Dowód własności pojazdu

2. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany

3. Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury

4. Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi

5. Protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego

 

Opłaty

Pojazdy samochodowe 198,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł

Motocykle 130 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

 

Sposób i termin załatwienia sprawy – decyzja. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

Tryb odwoławczy – organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Starosty Kolskiego

 

 

VII. REJESTRACJA POJAZDU UNIKATOWEGO

1. Dowód własności pojazdu,
2. Dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowany, 
3. Tablice rejestracyjne jeśli pojazd był zarejestrowany,
4. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, 
5. Opinia rzeczoznawcy samochodowego uznająca pojazd za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

Opłaty

Pojazdy samochodowe 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł

Motocykle 120 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł

 

Sposób i termin załatwienia sprawy – decyzja. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

Tryb odwoławczy – organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Starosty Kolskiego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-26 10:18
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 12:34

Wniosek o rejestracje pojazdu/ rejestracja czasowa pojazdu/ wyrejestrowanie pojazdu/ zawiadomienie o zbyciu/ nabyciu pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-29 09:46
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-02 08:19

Upoważnienie do rejestracji przez współwłaściciela

 W przypadku rejestracji pojazdu przez osobę upoważnioną przez właściciela, należy przedłożyć pisemne pełnomocnictwo opatrzone notarialnie poświadczoną własnoręcznością podpisu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. poz. 185) w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczenia własnoręczności podpisu są upoważnieni: wójt, burmistrz, prezydent miasta). Żądanie poświadczenia własnoręczności podpisu wynika z art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi: […] Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony

 

Zgłoszenie zmiany adnotacji dot. wpisania/ skreślenia adnotacji hak, gaz/ dokonanie wpisu/ skreślenia zastawu rejestrowego/ dopisanie / skreślenie adnotacji współwlaściciela

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46869
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-17 12:34:07