Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Informacja dotycząca zmiany wniosków

Uwaga !

Od 16 grudnia 2016 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. 2016.1493), obowiązują nowe  wzory wniosków.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest:

- złożenie pisemnego wniosku w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- przedłożenie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- przedłożenie ostatecznej decyzji o lokalizacji drogi publicznej,

- złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- przedłożenie 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

- przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.),

- przedłożenie decyzji zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zgodnie z art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2004.121.1266 ze zm.),

- w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła nie będącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:

1) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo

2) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2011.94.551 ze zm.), wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:02
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-08 08:40

Wniosek o udostępnienie archiwalnej dokumentacji sprawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:11

Podanie w sprawie uzupełnienia wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:18

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:24

Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-21 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-21 09:17

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (B-1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:56
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 13:53

Wniosek zgłoszenia rozbiórki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 09:58

Wniosek o zgłoszenie robót budowlanych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:01

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-21 09:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-21 09:28

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-08-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-08-21 09:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-21 09:25

Wniosek o przyjmowanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b, 19a ustawy prawo budowlane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2015-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-06-30 08:55
 • zmodyfikował: Anna Krupińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 11:18

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:04

Wniosek o rejestrację dziennika budowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:06
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 12:46

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:14
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 12:43

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:16
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 12:41

Zaświadczenie o powierzchni użytkowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 10:23
 • zmodyfikował: Malwina Morzycka
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-09 12:47:24