Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

 

1. Nazwa sprawy (zadania):

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

 

2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1990).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 r. poz. 1246)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 

3. Wymagane dokumenty:

·         Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów 

·         Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

4. Wykonawca projektu ustalenia klasyfikacji gruntów:

Osoba upoważniona przez starostę (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

 

5. Opłaty:

·         Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 zł.

·      Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub na rachunek nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871, a potwierdzenie dokonania opłaty dołączyć do wniosku o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

 

6. Termin załatwienia:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 735 z poźn.zm.).

 

7. Miejsce załatwienia sprawy (pokój, telefon):

Starostwo Powiatowe w Kole – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 Koło

pokój nr 19, tel. (63) 26 17 866

8. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna ustalająca gleboznawczą klasyfikację gruntów.

 

9. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego al. Niepodległości 16/18, 61-817 Poznań, za pośrednictwem Starosty Kolskiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

10. Miejsce złożenia dokumentów (wniosek, dowód opłaty skarbowej, pełnomocnictwo itp.):

·         osobiście w Starostwie Powiatowym w Kole

·         pocztą tradycyjną

·         ePUAP

·         pocztą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany)

 

11. Miejsce odbioru dokumentów (decyzja itp.):

·         osobiście w Starostwie Powiatowym w Kole

·         pocztą tradycyjną

 

12. Informacje dodatkowe:

1. Gleboznawczą klasyfikację gruntów starosta przeprowadza:

     a) z urzędu:

l  na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;

l  na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;

l  na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;

l  na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;

l  po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;

l  po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 b) na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

 

2. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.


Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznaczej gruntów

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Piątkowski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
    data wytworzenia: 2022-06-06
  • opublikował: Malwina Morzycka
    data publikacji: 2022-06-06 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1080
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-20 14:59:21