Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Kole

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: starostwokolskie.pl

Treść strony

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 

1. Nazwa sprawy (zadania): Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 r. poz. 1990 z poźn.zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 r. poz. 1246)

3. Wykonawca projektu ustalenia klasyfikacji gruntów:

Osoba upoważniona przez starostę (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

4. Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł, za wydanie decyzji administracyjnej. Wpłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub na rachunek nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871, a potwierdzenie dokonania opłaty dołączyć do wniosku o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

5. Termin załatwienia:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2021 r. poz. 735 z poźn.zm.).

6. Miejsce załatwienia (pokój, telefon):

Starostwo Powiatowe w Kole - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

 ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

 pokój nr 19, tel. (63) 26-17-866

7. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego al. Niepodległości 16/18, 61-817 Poznań, za pośrednictwem Starosty Kolskiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

8. Informacje dodatkowe: 

1. Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się:

a) z urzędu: 

 • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 • na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


b) na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

2. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.

Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznaczej gruntów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Piątkowski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  data wytworzenia: 2022-06-06
 • opublikował: Malwina Morzycka
  data publikacji: 2022-06-06 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 202
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:03:31